Nabór na OZE w województwie małopolskim

Informujemy, iż Zarząd Województwa Małopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, ich związki  i stowarzyszenia, jednostki naukowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje kultury, podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jst lub ich związki. W katalogu Beneficjentów zabrakło natomiast przedsiębiorstw.

W ramach przedmiotowego konkursu realizowane będą projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz  przebudowie infrastruktury (w tym zakup niezbędnych urządzeń) mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. Możliwe jest wsparcie projektów:

  • typu A – wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,
  • typu B – wytwarzanie energii cieplnej ze źródeł odnawialnych,
  • typu C – wytwarzanie energii w ramach wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych,
  • typu D – projekty kompleksowe wykorzystujące OZE do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to prawie 85 mln PLN.

W celu uzyskania szerszych informacji odnośnie działania zapraszamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/