Nabór na OZE w województwie lubuskim

Informujemy, że ogłoszony został długo wyczekiwany nabór wniosków o dofinansowanie dla poddziałania 3.1 Odnawialne źródła energii w województwie lubuskim.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 26.11.2018 roku do dnia 30.01.2019 roku.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są następujące typy Wnioskodawców:

 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST;
 • Uczelnie/szkoły wyższe,
 • Jednostki naukowe,
 • Instytuty Badawcze,
 • Instytucje kultury,
 • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD),
 • Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
 • Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 • Grupy producentów rolnych,
 • Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego),
 • Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze),
 • Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r.
  o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 • Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia
  i fundacje.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej

Pomoc zostanie przeznaczona na instalacje OZE, których moc wyniesie:

 1. en. wodna (do 5 MWe),
 2. en. wiatru (do 5 MWe),
 3. en. słoneczna (do 2 MWe),
 4. en. biogazu (do 1 MWe),
 5. en. biomasy (do 5 MWe).

Na moment składania wniosku wymagane jest posiadanie kompletu dokumentów, w tym pozwolenia na budowę. Możliwa jest jednak realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W tym przypadku na moment składania wniosku pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy w gotowości do udzielenia niezbędnych wyjaśnień.

Zachęcamy do kontaktu z Doradcami w celu uzyskania szerszych informacji, w tym również ustalenia ostatecznej wartości dofinansowania dla projektu.
Źródło: http://rpo.lubuskie.pl/