Nabór na OZE w województwie lubuskim

Zgodnie z harmonogram naboru wniosków dla Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 na 2018 rok już w czerwcu 2018 będzie miał miejsce nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Przewidywany termin naboru wniosków o dofinansowanie: 21 – 28 czerwca 2018 roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są następujące typy Wnioskodawców:

  • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa);
  • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
  • Spółki prawa handlowego będące własnością JST.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na:

  • budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),
  • przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Pomoc zostanie przeznaczona na instalacje OZE, których moc wyniesie:

  • en. wodna (do 5 MWe),
  • en. wiatru (do 5 MWe),
  • en. słoneczna (do 2 MWe),
  • en. biogazu (do 1 MWe),
  • en. biomasy (do 5 MWe).

Na moment składania wniosku wymagane jest posiadanie kompletu dokumentów, w tym pozwolenia na budowę. Możliwa jest jednak realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W tym przypadku na moment składania wniosku pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

Celem obliczenia szacunkowego poziomu dofinansowania dla Państwa projektu zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://rpo.lubuskie.pl/