Nabór na OZE w województwie łódzkim

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania IV.1.2Odnawialne źródła energii Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020.

Ogłoszony konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 1. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego systemu Elektroenergetycznego,
 2. budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

 • elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej) – do 5 MWe (włącznie),
 • instalacji wykorzystujących energię słoneczną do 2 MWe/MWth (włącznie),
 • elektrowni wiatrowych do 5 MWe (włącznie),
 • instalacji wykorzystujących energię geotermalną do 2 MWth (włącznie),
 • instalacji wykorzystujących biomasę do 5 MWth/MWe (włącznie),
 • instalacji wykorzystujących biogaz do 1 MWe (włącznie).

W ramach Konkursu kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 200 kWp. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się między innymi jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne, jednostki naukowe i inne.

Na moment składania wniosku o dofinansowania wraz z wnioskiem o dofinansowanie obligatoryjnie należy złożyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia OOŚ wraz z opiniami RDOŚ i organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Dokumenty takie jak pozwolenie na budowę można dostarczyć na moment podpisania umowy o dofinansowanie.

Możliwa do uzyskania dotacja może sięgać:

 • 80% w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw,
 • 70% w przypadku przedsiębiorstw średnich,
 • 60% gdy o dofinansowanie ubiega się duży podmiot.

Jednakże, podstawą wyliczenia dofinasowania są koszty kwalifikowane liczone, nie jako wartość netto inwestycji (tak było dotychczas), ale od różnicy między kosztem naszej instalacji, a kosztem instalacji referencyjnej. Inwestycja referencyjna dla OZE to inwestycja w konwencjonalne źródło energii o takiej samej mocy pod względem efektywnej produkcji energii.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie od 19.12.2017 roku do dnia 19.01.2018 roku.

Jeśli posiadacie Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie jest to odpowiedni moment, by rozpocząć niezbędne przygotowania.  Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Źródło: http://www.rpo.lodzkie.pl/