Nabór na OZE w województwie kujawsko - pomorskim

Informujemy, iż od 27.11.2017 roku do dnia 04.12.2017 roku w województwie kujawsko – pomorskim prowadzony jest nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Do wsparcia w ramach konkursu kwalifikowane są projekty dotyczące budowy/przebudowy sieci elektroenergetycznych (niskiego i średniego napięcia poniżej 110 kV) w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania przyłącza, w pełni dedykowanych przyłączeniu nowych jednostek wytwórczych energii z OZE, do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wsparcie dotyczące przyłączania OZE do KSE uwzględniać może przyłączenia oraz budowy/przebudowy sieci należących do operatorów systemu dystrybucyjnego. Włącznie z modernizacją stacji elektroenergetycznych.

O dofinansowanie mogą ubiegać Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w Regulaminie konkursu jednak nie może być większy niż 85 % kosztów kwalifikowanych.

W celu uzyskania szerszych informacji odnośnie działania zapraszamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo