Nabór na efektywność energetyczną w województwie mazowieckiem

Informuję, iż dziś rusza nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 4.2. Efektywność energetyczna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020. Wnioski o dofinansowanie można składać do 4 stycznia 2019 roku.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu wspierane będą inwestycje polegające na:

 • budowie, rozbudowie jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w tym również z OZE;
 • przebudowie jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

W ramach powyższych projektów umożliwia się również budowę przyłączeń do sieci ciepłowniczej/chłodniczej i elektroenergetycznej stanowiących element projektu dla jednostek wytwarzających energię elektryczną i ciepła oraz chłodu w skojarzeniu.

Dopuszczalna moc instalacji realizacji projektów do 1 MWe.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O WSPARCIE?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa;
 • dostawcy usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE, realizujący inwestycje w oparciu o art. 2 pkt. 27 dyrektywy 2012/27/UE w formie (EPC Energy Performance Contracting) umów o poprawę efektywności energetycznej, o ile zakres projektu wykonywany jest na rzecz podmiotów publicznych na terenie objętym RPO WM 2014-2020;
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
 • instytucje kultury;
 • szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.


INNE WAŻNE INFORMACJE
Planowany okres realizacji projektu nie może przekroczyć 31 grudnia 2021 roku.
Projekt musi być realizowany na terenie województwa mazowieckiego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z METROPOLIS celem uzyskania szczeółowych informacji.

Źródło: https://www.funduszedlamazowsza.eu/