Nabór dla OZE w Wielkopolsce

Z przyjemnością informuję, iż ogłoszony został nabór wniosków o dofinasowanie dla działania WRPO 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

O dofinansowanie mogą ubiegać się m. in: JST i ich związki, jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), szkoły wyższe, spółki wodne (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną), podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych, inne, wyżej nie wymienione podmioty, posiadające osobowość prawną.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez następujące typy projektów:

  1. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wiatrowej - do 5 MWe,
  2. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii słonecznej - do 2 MWe/MWth,
  3. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biomasy - do 5 MWth,
  4. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii wodnej - do 5 MWe,
  5. Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem energii geotermalnej - do 2 MWth,
  6.  Budowa, rozbudowa oraz przebudowa instalacji służących do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej) z wykorzystaniem biogazu - do 1 MWe.

Minimalna moc instalacji w ramach projektu wykorzystujących energię wodną – na poziomie 0,15 MWe, minimalna moc instalacji w ramach projektu wykorzystujących energię słoneczną – na poziomie 0,3 MWe/MWth, dla pozostałych rodzajów energii 0,5 MWe/MWth.

ZASADY DOFINANSOWANIA

Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Co do zasady maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 80%.

ALE.. podstawą wyliczenia dofinasowania są koszty kwalifikowane liczone, nie jako wartość netto inwestycji (tak było dotychczas), ale od różnicy między kosztem naszej instalacji, a kosztem instalacji referencyjnej. Inwestycja referencyjna dla OZE to inwestycja w konwencjonalne źródło energii o takiej samej mocy pod względem efektywnej produkcji energii.

W celu ustalenia na jaki poziom dofinansowania może liczyć Państwa projekt proszę o kontakt.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 90 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

od 30.06.2017 roku do 31.08.2017 roku

Jeśli posiadacie Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie jest to odpowiedni moment, by rozpocząć niezbędne przygotowania.  Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/