Mazowieckie dla rozwoju B+R

Jeszcze w tym roku przedsiębiorcy z województwa mazowieckiego będą mogli ubiegać się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • projekty badawczo-rozwojowe: czerwiec 2018 r.
 • tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego: wrzesień 2018 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa,
 • konsorcja.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
 • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu,
 • inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę służącą prowadzeniu prac B+R i tworzeniu innowacyjnych produktów i usług,
 • stworzenie lub rozwój w przedsiębiorstwach działów B+R, laboratoriów lub centrów badawczo-rozwojowych.

FINANSE

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Badania przemysłowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 75%;
 • duże przedsiębiorstwa: 65%.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 50%;
 • duże przedsiębiorstwa: 40%.

Stworzenie/rozbudowa zaplecza B+R do 80%.  

Źródło: www.funduszedlamazowsza.eu