Aktualności

2 marca 2015

Małopolski RPO 2007-2013 – Nabór wniosków dla średnich przedsiębiorstw na inwestycje bezpośrednie

W terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r.

W terminie od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Schemat A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP, Małopolskiego Programu Regionalnego na lata 2007-2013.

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

W projekcie inwestycyjnym w ramach niniejszego konkursu do wydatków kwalifikowanych można zaliczyć wyłącznie zakup nowych środków trwałych wraz z instalacją, celem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie: średnie przedsiębiorstwa 

Budżet konkursu: 8 580 020,87 PLN.

Poziom dofinansowania projektów:

  • 30% kosztów kwalifikowanych,
  • 35% dla przedsiębiorstw, których projekt jest zlokalizowany na terenie powiatów: brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego.

Minimalna i maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  • minimalna kwota wsparcia wynosi 200 000 PLN,
  • maksymalna kwota wsparcia wynosi 2 000 000 PLN.

Wnioskodawca w ramach danego konkursu może uzyskać dofinansowanie wyłącznie na realizację jednego projektu.

Kryteria wyboru projektu:

Ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dokonana zostanie w oparciu o obowiązujące w dniu ogłoszenia konkursu Kryteria Wyboru Projektów Komitetu Monitorującego MRPO dla Działania 2.1 Schemat A – średnie przedsiębiorstwa. http://www.mcp.malopolska.pl/files/left/11

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami celem omówienia Państwa projektów.

Źródło: www.mcp.malopolska.pl