Kredyt na innowacje technologiczne – trwający nabór wniosków

Przypominamy, iż Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Wnioski o dofinansowanie można składać już tylko do 24 maja 2018 roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług.

Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup  środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wdrożenie technologii, o którym mowa w ustawie polegać ma na takich działaniach przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący  opisaną we wniosku o dofinansowanie nową technologię, zrealizowany zostanie poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której technologia ta będzie mogła zostać w praktyce zastosowana, a w efekcie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

Należy tu odróżnić inwestycje polegające faktycznie na wdrażaniu technologii, od inwestycji polegających na zakupie i uruchomieniu gotowej linii technologicznej, w której opisywana we wniosku technologia jest już zawarta. W przypadku, gdy do realizacji danej technologii możliwe jest nabycie gotowej linii technologicznej, pracującej według tej technologii (tj. takiej, której sposób działania wprost wynika z opisu technologii objętej wnioskiem,) nie można mówić, że technologię wdraża nabywca urządzenia. W rzeczywistości wdrożenia technologii dokonał już producent urządzenia na etapie jego konstruowania. Przedsiębiorca w takiej sytuacji nie wdraża technologii, a jedynie ją stosuje, wykorzystując funkcjonalności linii technologicznej.

FINANSE

  • Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej.
  • Maksymalna wysokość premii technologicznej to 6 mln PLN.  
  • Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w formie premii technologicznej na lata 2014-2020 wynosi 422.055.000 euro, w tym:
    • dla województwa mazowieckiego: 41.977.739 euro,
    • dla pozostałych województw: 380.077.261 euro,

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: https://www.poir.gov.pl/