Aktualności

1 kwietnia 2015

Kredyt na innowacje technologiczne

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem naboru wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 już w IV kwartale rozpocznie się nabór wniosków do Poddziałania 3.

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem naboru wniosków dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020 już w IV kwartale rozpocznie się nabór wniosków do Poddziałania 3.3.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne. Ogłoszenie konkursu zaplanowane jest na III kwartał 2015 roku. Alokacja środków przewidziana dla Poddziałania 3.2.2 to aż 303 mln PLN.

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne realizowane jest w ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, w ramach III osi priorytetowej PO IR, której celem jest zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia działalności innowacyjnej.

Instytucją Pośredniczącą i ogłaszającą konkurs w ramach Poddziałania 3.2.2 będzie Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Więcej szczegółów oraz informacji na temat zasad ubiegania się o wsparcie zostanie podanych w momencie ogłoszenia naboru wniosków. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony Internetowej www.metropolisdg.pl, gdzie na bieżąco aktualizujemy listę aktualnych naborów zarówno ze środków krajowych, jak i regionalnych.

Źródło: www.poir.gov.pl