Aktualności

1 lutego 2016

Konkursy dla MŚP w województwie łódzkim

Informujemy, że już niebawem przedsiębiorcy sektora MŚP w województwie łódzkim będą mieli możliwość wnioskowania o wsparcie w ramach dwóch niezależnych konkursów planowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020: Działanie 1.

Informujemy, że już niebawem przedsiębiorcy sektora MŚP w województwie łódzkim będą mieli możliwość wnioskowania o wsparcie w ramach dwóch niezależnych konkursów planowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020:

  1. Działanie 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw.
  2. Działanie 2.3 Zwiększanie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie 2.3.1 Innowacje w MŚP.

Pierwszy z wyżej wymienionych konkursów będzie skierowany na sfinansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym prac demonstracyjnych) do etapu pierwszej produkcji (rozumianej jako pierwsze przemysłowe wytworzenie odnoszące się do pełnej pilotażowej linii lub pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i wyposażenia).

Wsparciem w ramach Poddziałania 1.2.2 zostaną objęte m.in. koszty:

  • aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu);
  • koszty personelu zaangażowanego w projekt;
  • koszty badań;
  • koszty wartości niematerialnychi prawnych, ekspertyz, analiz.

Z kolei w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP wsparcie będzie przeznaczone przede wszystkim na inwestycje związane z rozbudową MŚP, zmianą procesu produkcyjnego, zmianą sposobu świadczenia usług lub przemianami organizacyjnymi. W ramach poddziałania realizowane są przedsięwzięcia polegające na:

  1. Wdrożeniu wyników prac B+R do działalności gospodarczej (w tym powstałych w ramach działania I.2).
  2. Wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.
  3. Ponadto w ramach poddziałania wspierane są przedsięwzięcia w zakresie stosowania przez MŚP technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

W celu uzyskania szczegółowych informacji, zachęcamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS (tel. +48 61 820 54 44).

Źródło: https://www.pois.gov.pl/