Konkurs dotacyjny na efektywność energetyczną na Mazowszu ogłoszony

W terminie od 31 marca do 06 czerwca 2017 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektu - Budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Kto może starać się o dotację:

 • JST, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną;
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 • przedsiębiorstwa;
 • zakłady opieki zdrowotnej i podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia - zakontraktowane z NFZ;
 • instytucje kultury;
 • uczelnie/szkoły wyższe;
 • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS-y;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące typy projektów:

 • budowa, rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji w tym również z OZE;
 • przebudowa jednostek wytwarzania ciepła, w wyniku której jednostki te zostaną zastąpione jednostkami wytwarzania energii w wysokosprawnej kogeneracji.

 

Budżet przewidziany w ramach konkursu to 7 993 238,00 EUR

Wszystkim zainteresowanych inwestorów zapraszamy do kontaktu.

Źródło: https://www.funduszedlamazowsza.eu/