Konkurs dla MŚP w województwie dolnośląskim

Informujemy, że jeszcze w czerwcu 2018 roku planowane jest ogłoszenie naboru wniosków dla Działania 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP w województwie dolnośląskim.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Planowany termin rozpoczęcia składania wniosków to 25 lipca 2018 roku.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
O wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorstwa MŚP oraz zgrupowania i partnerstwa MŚP.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP, np.:

  • wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej  lub produktowej. Ocenie  podlegać będzie,  czy  projekt  przyczyni  się  do  wprowadzenia  innowacji  produktowej  lub procesowej. Do oceny kryterium przyjmuje się następującą definicję: przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce  nowego  lub znacząco ulepszonego rozwiązania w  odniesieniu  do  produktu  (towaru  lub  usługi),  procesu,  marketingu  lub organizacji.

Planowany do ogłoszenia konkurs dopuszczać będzie jedynie zakupy ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

FINANSE
Intensywność wsparcia dla poszczególnych beneficjentów:

  1. dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
  2. dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Jeśli macie Państwo projekt, który potencjalnie wpisuje się w ww. działanie i chcielibyście skonsultować możliwość otrzymania wsparcia zachęcam do kontaktu w celu umówienia spotkania.

Źródło: http://rpo.dolnyslask.pl/