Kolejna pula środków na dofinansowanie wysokosprawnej kogeneracji z NFOŚiGW

Do 29 stycznia 2018 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmować będzie wnioski o dofinansowania dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji w ramach unijnego poddziałania 1.6.1 Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko. Nabór wniosków rozpocznie się 30 listopada 2017 roku. Budżet konkursu wynosi 130 mln PLN.  

W ramach konkursu wspierane będą projekty polegające na budowie nowych lub zwiększeniu mocy (w wyniku rozbudowy lub przebudowy) istniejących jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w technologii wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji o całkowitej nominalnej mocy elektrycznej powyżej 1 MW (dotyczy planowanej mocy zainstalowanej realizowanej w ramach POIiŚ instalacji).

Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu został ustalony zgodnie z przepisami pomocy publicznej i nie może być to więcej niż 85%. Dofinansowanie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach III konkursu na wysokosprawną kogenerację są:

  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
  • spółdzielnie mieszkaniowe.

Dofinansowanie może być udzielone na Projekty realizowane na terenie całego kraju za wyjątkiem projektów zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego, dla których przewidziano wsparcie w ramach działania 1.7.3 PO IiŚ.

W celu uzyskania szerszych informacji odnośnie działania zapraszamy do kontaktu z Doradcami METROPOLIS.

Źródło: http://www.nfosigw.gov.pl/