IV nabór dla działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

TERMIN NABORU
od 30 maja do 27 lipca 2018 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

  • przedsiębiorcy (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124),
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne (forma prawna – kod 403, kod 429, kod 430, kod 431),
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami (forma prawna – kod 115),
  • spółdzielnie mieszkaniowe (forma prawna – kod 140).

Do wsparcia w ramach działania 1.5 nie kwalifikują się projekty z terenu województwa śląskiego, które mogą otrzymać wsparcie w ramach poddziałania 1.7.2

O wsparcie ubiegać mogą się jedynie projekty realizowane na terenie województw, w których w czasie trwania naboru w PO IiŚ nie przeprowadzono naboru wniosków o dofinansowanie na dany typ inwestycji. Nie dotyczy to projektów które nie mogły zostać dofinansowane w ramach ogłoszonych naborów Regionalnych Programów Operacyjnych.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

  1. przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
  2. budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkująca likwidacją węzłów grupowych;
  3. budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
  4. podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Instalacja węzłów indywidualnych obejmuje moduły centralnego ogrzewania (CO) lub moduły centralnego ogrzewania (CO) i ciepłej wody użytkowej (CWU).

BUDŻET KONKURSU
200 mln PLN

Źródło: http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/efektywna-dystrybucja-ciepla-i-chlodu---iv-konkurs/