Gospodarka wodno–ściekowa – konkurs w województwie warmińsko-mazurskim ogłoszony

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie jako Instytucja Pośrednicząca w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 5.2 Gospodarka wodno-ściekowa, Osi Priorytetowej 5 Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów.

Do konkursu dopuszczone są następujące podmioty:

  • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego,
  • przedsiębiorcy.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty służące rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, umiejscowione na terenie aglomeracji (w rozumieniu dyrektywy 91/271/EWG) od 2 do 10 tys. RLM, w szczególności projekty polegające na:

  • budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych,
  • budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi,
  • budowie i modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej (dopuszczalny jest rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową),
  • budowie i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę (sieci wodociągowe, ujęcia i stacje uzdatniania wody), z uwzględnieniem inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Ogólny budżet konkursu to ponad 53 mln PLN.

Nabór wniosków o dofinansowanie trwa od 28.02.2017 roku do dnia 20.04.2017 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i konsultacji Państwa projektów z naszymi doradcami.