Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach

Z przyjemnością informuję, iż ogłoszony został nabór wniosków o dofinasowanie dla działania WRPO 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez poprawę efektywności energetycznej.

NA CO I KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe, średnie przedsiębiorstwa.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

Podniesienie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach poprzez następujące typy projektów:

  1. modyfikacje procesów technologicznych pod kątem efektywności energetycznej (np. przebudowa linii produkcyjnych, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji, zastosowanie technologii odzysku energii, w tym wykorzystanie energii ciepła odpadowego), w tym systemy zarządzania energią;
  2. kompleksowe modernizacje energochłonnych obiektów działalności przedsiębiorstw (np. budynki produkcyjne, usługowe, produkcyjno-usługowe);
  3. inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Typy projektów a) i b) (łącznie) są obowiązkowym elementem projektu. Typ projektu c) to element dodatkowy.

ZASADY DOFINANSOWANIA

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Maksymalny poziom dofinansowania dla projektu – zgodnie z Rozporządzeniem dot. efektywności energetycznej:

  • 65% kosztów kwalifikowanych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • 55% kosztów kwalifikowanych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

W przypadku występowania w projekcie kosztów kwalifikowalnych przewidzianych do dofinansowania w ramach pomocy na poprawę efektywności energetycznej oraz pomocy de minimis Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania. Poziom dofinansowania nie może przekraczać wskazanych powyżej wartości procentowych.

Minimalna wartość dofinansowania: 50 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania: 2 000 000,00 zł (w tym do 700 000,00 zł  w ramach pomocy de minimis dla typu projektu c).

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 60 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

od 30.06.2017 roku do 28.07.2017 roku

 

Zapraszamy do konsultowania Państwa projektów.

Źródło: http://wrpo.wielkopolskie.pl/