Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu – KONKURS II już ogłoszony

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II już nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

W ramach ogłoszonego konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy,
  • jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami,
  • spółdzielnie mieszkaniowe.

Z ubiegania się o dofinansowanie wyłączone są projekty, które mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków właściwego Regionalnego Programu Operacyjnego w okresie od ogłoszenia niniejszego konkursu do zakończenia naboru.

Na dofinansowanie mogą liczyć projekty polegające na:

  • przebudowie istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu, celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji;
  • budowie przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych, skutkującej likwidacją węzłów grupowych;
  • budowie nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi, w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła, opalanych paliwem stałym;
  • podłączeniu budynków do sieci ciepłowniczej, mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

Ogólna pula środków, przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 100 mln PLN.

Wnioski o dofinansowanie składać można w terminie od 28.02.2017 roku do dnia 28.04.2017 roku.

Serdecznie zapraszamy do współpracy z METROPOLIS w zakresie przygotowania dokumentacji konkursowej. Posiadamy duże doświadczenie w pozyskiwaniu Funduszy UE w przedmiotowym zakresie, w tym również bezpośrednio z Po IIŚ, Działanie 1.5. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy przygotować Państwa projekt do wnioskowania o wsparcie.