Aktualności

16 września 2016

Dotacje z WRPO na Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

UMWW w terminie od 30-09-2016 do 17-10-2016 będzie prowadził nabór wniosków w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, które przewiduje wsparcie:

 • programów zakładających eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy;
 • projektów/programów dotyczące przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

O wsparcie ubiegać się mogą:

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

 

Dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych można uzyskać na:

 • wykonanie analizy występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych,
 • wdrożenie programów naprawczych,
 • zakup środków trwałych (do 10% projektu).
 • kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
 • doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne,
 • działania informacyjno-edukacyjne, obejmujące realizację warsztatów, spotkań, szkoleń oraz kosztów z nimi związanych służące w szczególności szerzeniu zachowań prozdrowotnych i profilaktycznych,
 • wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznego.

W przypadku chęci skorzystania z dofinansowania w ramach ww. zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami.

Źródło: wrpo.wielkopolskie.pl