Aktualności

13 września 2016

Dotacje na termomodernizacje budynków – NFOŚiGW

Pragniemy poinformować, iż NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków w ramach programu Priorytetowego: Poprawa jakości powietrza, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, które umożliwia pozyskania dofinansowania na termomodernizacje budynków.

W ramach naboru można ubiegać się o:

  • dotacje do 85% kosztów kwalifikowanych,
  • pożyczkę do 50% kosztów kwalifikowanych.

 

O wsparcie mogą ubiegać się:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą w zakresie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w formie: w szczególności szpitali, zakładów opiekuńczo – leczniczych, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych, hospicjów, wpisane do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
  • podmioty prowadzące muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów
  • podmioty prowadzące domy studenckie,
  • podmioty będące właścicielem budynku wpisanego do Rejestru zabytków,
  • kościoły, kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe w rozumieniu odrębnych przepisów.

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu.

Źródło: nfosigw.gov.pl