Dotacje na projekty badawczo–rozwojowe oraz stworzenie zaplecza B+R w województwie kujawsko-pomorskim

Zgodnie z opublikowanym harmonogramem naboru wniosków dla województwa kujawsko-pomorskiego już 30 maja 2018 roku ogłoszony zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwoj owych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.

Działanie skierowane jest dla Przedsiębiorstw sektora MŚP.

Wspierane typy projektów:

 1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.
 3. Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.
 4. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na patent).
 5. Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:
  1. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,
  2. bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,
  3. bony na patent.
 6. Projekty polegające na wsparciu procesu udzielenia zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjnego).

Warunki wsparcia:

Maksymalny poziom dofinansowania dla prac B+R:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – maksymalnie 80% badania przemysłowe i 60% prace rozwojowe,
 • średnie przedsiębiorstwo – maksymalnie 75% badania przemysłowe i 50% prace rozwojowe,
 • duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% badania przemysłowe i 40% prace rozwojowe.

Maksymalny poziom dofinansowania dla wydatków inwestycyjnych – według Mapy Pomocy Regionalnej:

 • średnie przedsiębiorstwo – 45% kosztów kwalifikowanych,
 • mikro i małe przedsiębiorstwo – 55% kosztów kwalifikowanych.

Budżet konkursu: 71 285 760 PLN

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

 

Źródło: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo