Dotacje na innowacyjnych MSP w województwie kujawsko – pomorskim

Już 29.06.2018 roku planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków dla Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla Innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo.
Wnioskodawca musi prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego lub oświadczyć we wniosku o dofinansowanie projektu, iż w przypadku otrzymania dofinansowania będzie ją prowadził na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego na moment podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

  1. Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników prac badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) produktów.
  2. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją działalności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnych (nowych/ znacząco ulepszonych) rozwiązań produktowych.
  3. Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą istniejącego procesu produkcyjnego.

FINANSE
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

  • 55% kosztów kwalifikowanych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw
  • 45% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 960 361 209 PLN.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/strona-glowna-rpo