Dotacje na infrastrukturę przedszkolną

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”, skierowany dla:
a)    placówki wychowania przedszkolnego,
b)    JST
c)    organizacji pozarządowe.
 
Konkurs przeznaczony jest dla projektów, w ramach których będą podjęte następujące działania:
1.    Adaptacja, modernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz/lub wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej.
2.    Budowa i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

Minimalna wartość projektu:
a.    250 000,00 zł. (projekty infrastrukturalne)
b.    50 000,00 zł. (zakup wyposażenia)

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:
a.    700 000 PLN dla projektów objętych pomocą de minimis,
b.    1 000 000 PLN dla projektów bez pomocy publicznej.
 

Budżet konkursu wynosi 20 000 000 PLN 

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które otrzymały wsparcie w ramach Poddziałania 8.1.1 „Edukacja przedszkolna” WRPO 2014+ 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 31 marca 2017 r.