Dotacje dla MŚP w województwie małopolskim – wczesna faza rozwoju

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność Małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach niniejszego konkursu wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne polegające na:

  1. wdrożeniu wyników prac B+R zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo,
  2. wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo,
  3. wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu/ chronionego patentem lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego/ objętego prawami ochronnymi.


FINANSE
Maksymalny poziom dofinansowania projektu środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wynosi:

  • 55% wydatków kwalifikowanych – mikro i małe przedsiębiorstwa;
  • 45% wydatków kwalifikowanych – średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 22 918 500,00 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU
Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30.04.2018 roku do 29.05.2018 roku.

 

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/