Dofinansowanie na badania dla dużych przedsiębiorstw

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I oś priorytetowa: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Wnioski o dofinansowanie składać można do dnia 29.06.2018 roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się Przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) inni niż MŚP albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców).

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?
Dofinansowanie można uzyskać na Projekt, który obejmuje badania przemysłowe i  prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dofinansowania). Elementem projektu mogą być prace przedwdrożeniowe.

FINANSE
Dofinansowanie nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

  • 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. badania przemysłowe;
  • 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje gł. prace rozwojowe;
  • 200 000 euro na prace przedwdrożeniowe - pomoc de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych;
  • 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe – usługi doradcze dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu – maksymalnie 50 mln euro.
Poziom dofinansowania dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

  • 50%-65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz
  • 25%-40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 700 000 000,00 PLN (wyłącznie z kategorii regionów słabiej rozwiniętych).

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.