Dofinansowanie dla przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w województwie lubuskim

Z przyjemnością informuję, iż Zarząd Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze ogłosił konkurs o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  - Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 4 Środowisko i kultura dla Działania 4.3 Gospodarka Wodno – Ściekowa.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?
Do składania wniosków w ramach konkursu upoważnieni są następujący Wnioskodawcy:

  • jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki, stowarzyszenia i porozumienia,
  • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • spółki prawa handlowego będące własnością JST.
  • przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa).

 

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE?
Konkurs prowadzony jest dla następującego typu projektu:

Typ I: Kompleksowe wsparcie gospodarki wodno-ściekowej (aglomeracje od 2 tys. RLM do 10 tys. RLM, zgodnie z opracowywaną aktualizacją KPOŚK).

W ramach typu I będzie można uzyskać dofinansowanie na wskazane rodzaje przedsięwzięć:

  • budowę oczyszczalni ścieków bądź poprawę parametrów już istniejących oczyszczalni,
  • wsparcie dla gospodarki osadami ściekowymi.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW
Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 28.08.2017 roku do dnia 04.09.2017 roku.

ZASADY DOFINANSOWANIA
Maksymalny poziom dofinansowania ze środków UE wynosi:

  • 85% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu,
  • w przypadku projektów generujących dochód wskazane jest zastosowanie stawki zryczałtowanej w wielkości 25%,
  • w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

W celu ustalenia poziomu dofinansowania dla Państwa projektu proszę o kontakt.

Jeśli posiadacie Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w przedmiotowe Działanie i chcielibyście pozyskać na nią dofinansowanie jest to odpowiedni moment, by rozpocząć niezbędne przygotowania.  Serdecznie zapraszam do kontaktu.

Źródło: http://rpo.lubuskie.pl/