Dofinansowanie dla projektów badawczo-rozwojowych oraz inwestycji w infrastrukturę B+R dla przedsiębiorstw na Pomorzu

Z przyjemnością informuję, iż Instytucja Pośrednicząca – Agencja Rozwoju Pomorza SA ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

 1. dla typów projektów 1), 2), 3) oraz 5) i 6) przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z:
 • innymi przedsiębiorcami,
 • jednostkami naukowymi,
 • szkołami wyższymi,
 • IOB,
 • izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe.
 1. dla typu projektu 4):
 • jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.
 1. dla typu projektu 7):
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • IOB.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINASOWANIE?
W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:

 1. realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych
  i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,
 2. wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowe go lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,
 3. zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,
 4. realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy
  z przedsiębiorstwami.

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

 1. budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
 2. zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

W ramach wspierania zaawansowanych usług badawczych:

 1. stworzenie mechanizmu wsparcia zakupu usług B+R związanych z opracowaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu / technologii realizowane w formule projektu grantowego.

Typy projektów 1), 2), 3), 5) i 6) można łączyć w jednym projekcie.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie w terminie od 01.08.2017 roku do dnia 29.09.2017 roku.

ZASADY DOFINANSOWANIA

Maksymalny poziom dofinansowania:

 • mikro i małe przedsiębiorstwo – maksymalnie 80% badania przemysłowe i 60% prace rozwojowe,
 • średnie przedsiębiorstwo – maksymalnie 75% badania przemysłowe i 50% prace rozwojowe,
 • duże przedsiębiorstwa – maksymalnie 65% badania przemysłowe i 40% prace rozwojowe.

Jeśli planujecie Państwo inwestycje w zakresie opracowania nowego produktu/usługi lub chcielibyście wybudować centrum badawczo – rozwojowe na potrzeby tworzenia innowacji jest to dla Państwa idealne działanie. Zapraszam do kontaktu w celu omówienia Państwa planów pod kątem możliwości pozyskania wsparcia.

Źródło: http://www.rpo.pomorskie.eu/