Dofinansowanie dla OZE w województwie podkarpackim

Z przyjemnością informuję, iż w województwie podkarpackim planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 3.1 Rozwój OZE – konkurs ogólny. Wnioski składać można w terminie od 30.12.2016 roku do 31.05.2017 roku.

Na co i kto może składać wnioski?
O dofinansowanie mogą starać się między innymi przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na:

  1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie w zakresie przedsięwzięć dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł w oparciu o energię wody, wiatru, słońca, geotermii, hydrotermalną, aerotermalną, biogazu i biomasy.
  2. Inwestycje o łącznej mocy instalowanej elektrowni/jednostki poniżej:

o    energia wodna (do 5 MWe),
o    energia wiatru (do 5 MWe),
o    energia słoneczna (do 2 MWe/MWt),
o    energia geotermalna (do 2 MWt, brak limitu dla wytwarzania energii elektrycznej),
o    energia biogazu (do 1 MWe, brak limitu dla wytwarzania energii cieplnej),
o    energia biomasy (do 5 MWt/MWe)

Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych.

  1. Roboty budowlane i/lub wyposażenie instalacji wytwarzania energii w procesach  wysokosprawnej kogeneracji ze źródeł odnawialnych. Inwestycje o mocy zainstalowanej energii elektrycznej do 1 MW.
  2. Projekty mogą obejmować również roboty budowlane i/lub wyposażenie związane z podłączeniem ww. instalacji do sieci elektroenergetycznych/ciepłowniczych. Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy sieci ciepłowniczych, które służą dystrybucji ciepła wytwarzanego wyłącznie z OZE. Z wyłączeniem sieci ciepłowniczych z obszaru ROF.

Konkurs nie dotyczy ”projektów parasolowych”.

Budżet konkursu
Kwota przeznaczona na konkurs: 70 000 000,00 PLN.

Jakie dokumenty należy posiadać na moment złożenia wniosku?
Posiadanie dokumentów takich jak decyzja OOŚ czy pozwolenie na budowę jest przedmiotem oceny merytorycznej i zwiększa szanse na pozyskanie dofinansowania. Możliwe jest jednak dostarczenie dokumentów na późniejszym etapie oceny wniosku.
Celem uzyskania szczegółowej listy dokumentów zapraszam do kontaktu.

Jakie dofinansowanie otrzymam?
Wsparcie udzielane jest w formie bezzwrotnej dotacji.
Co do zasady maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 80%.
ALE... podstawą wyliczenia dofinasowania są koszty kwalifikowane liczone, nie jako wartość netto inwestycji (tak było dotychczas), ale od różnicy między kosztem naszej instalacji, a kosztem instalacji referencyjnej. Inwestycja referencyjna dla OZE to inwestycja w konwencjonalne źródło energii o takiej samej mocy pod względem efektywnej produkcji energii.
W celu ustalenia na jaki poziom dofinansowania może liczyć Państwa projekt proszę o kontakt.

Źródło
http://www.rpo.podkarpackie.pl/