Dofinansowanie dla OZE na Mazowszu

Informuję, iż ogłoszony został nabór wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie  4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektu – Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 28 kwietnia 2017 roku do 2 sierpnia 2017 roku.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu są przedsiębiorstwa.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na budowie, rozbudowie oraz przebudowie infrastruktury mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej.

W szczególności inwestycje w budowę/przebudowę instalacji/jednostek wytwórczych energii elektrycznej/ cieplnej przy wykorzystaniu energii wiatru, słońca (fotowoltaika, kolektory słoneczne), biomasy, biogazu, geotermii, pomp ciepła oraz wody (wraz z ewentualnym podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej), Wsparciem zostaną objęte również  instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw II i III generacji.

WARUNKI FINANSOWANIA

Minimalna wartość dofinansowania: 100 000,00 PLN

Maksymalny poziom dofinansowania: 1 500 000,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 2 000 000,00 mln EUR - Zgodnie z regulaminem naboru wniosków po rozstrzygnięciu konkursu Zarząd Województwa Mazowieckiego może zwiększyć kwotę przeznaczoną na dofinansowanie projektów w konkursie (na podstawie z art. 46 ust. 2 ustawy).

Co do zasady maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną w województwie mazowieckim wynosi 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 60% dla przedsiębiorstw średnich i 50% dla podmiotów dużych.

ALE!!! podstawą wyliczenia dofinasowania są koszty kwalifikowane liczone, nie jako wartość netto inwestycji (tak było dotychczas), ale od różnicy między kosztem naszej instalacji, a kosztem instalacji referencyjnej. Inwestycja referencyjna dla OZE to inwestycja w konwencjonalne źródło energii o takiej samej mocy pod względem efektywnej produkcji energii.

JAKIMI DOKUMENTAMI MUSZĘ DYSPONOWAĆ NA MOMENT ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE?

  1. Dokumentację OOŚ.
  2. Deklarację NATURA 2000.
  3. Dokumenty dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
  4. Wyciąg z dokumentacji technicznej.

Pozwolenie na budowę można dostarczyć wraz z dokumentami niezbędnymi do podpisania umowy o dofinansowanie.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami w celu uzyskania szczegółowych informacji.