Bon na innowacje w ramach RPO województwa lubelskiego na lata 2014 - 2020

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać w terminie od 30.04.2018 r. do 01.06.2018 r. do godziny 15:00:00

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

O wsparcie w ramach konkursu może ubiegać się: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu Komisji 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw, Dz.U. L 124 z 20.5.2003), prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

 • Projekty polegające na zakupie wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/usługi/technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/dostosowujących produkt/usługę/technologię do specyfiki przedsiębiorstwa).
  • Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.
 • Projekty polegające na zakupie usług badawczo-rozwojowych, w zakresie:
  • opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.;
  • opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych;
  • testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania;

Dodatkowo, przy realizacji projektu polegającego na zakupie wyników prac B+R wsparciem mogą zostać objęte koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, koszty dostępu do specjalistycznych baz danych oraz koszty usług w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

 • Projekty polegające na zakupie usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

FINANSE

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 10 417 500,00 PLN.

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: https://rpo.lubelskie.pl/