Wsparcie innowacyjnych projektów B+R

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości do 2 stycznia 2018 r. prowadzi nabór wniosków w ramach POIR Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

W porównaniu do dotychczasowych naborów, wprowadzono zmiany, które mają ułatwić Wnioskodawcom pozyskania dotacji, m.in, poprzez:
- obniżenie minimalnej wartości kosztów kwalifikowanych do poziomu 5 mln zł,
- obniżenie wymaganej kwoty przychodów ze sprzedaży.


Konkurs umożliwia pozyskanie wsparcia do 70% kosztów kwalifikowanych na:
- nabycie robót i materiałów budowlanych,
- zakup maszyn, urządzeń i innych środków trwałych,
- nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:
- zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 71 mln PLN,
- zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 679 mln PLN.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących działania pozostaje w gotowości do udzielenia niezbędnych wyjaśnień.