Nabór na OZE w województwie lubuskim

Informujemy, że ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.1 Odnawialne źródła energii Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOFINANSOWANIE?
Nabór wniosków o dofinansowanie rozpocznie się w dniu 30 lipca 2018 r. i zakończy się w dniu 1 października 2018 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?
Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są m następujące typy Wnioskodawców:

 • Przedsiębiorcy (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa)
 • Jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;
 • Spółki prawa handlowego będące własnością JST;
 • Uczelnie/szkoły wyższe, Jednostki naukowe, Instytuty Badawcze, Instytucje kultury,
 • Operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD),
 • Właściciele/zarządcy wielorodzinnych budynków mieszkaniowych,
 • Rolnicy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą, Grupy producentów rolnych,
 • Jednostki organizacyjne JST (ośrodki doradztwa rolniczego), Organy administracji państwowej prowadzące szkoły (szkoły rolnicze),
 • Rybacy śródlądowi oraz hodowcy ryb (w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym) prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą,
 • Organizacje pozarządowe, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia i fundacje.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania na Budowę nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE – elektrycznej, wpisujących się w rozwój generacji rozproszonej, w tym podłączenie instalacjido sieci dystrybucyjnej:

 • budowę nowych źródeł wytwórczych wytwarzających energię elektryczną (np. z wykorzystaniem energii wiatrowej, wodnej, słonecznej),
 • przyłączanie jednostek wytwórczych OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Pomoc zostanie przeznaczona na instalacje OZE, których moc wyniesie:

 1. en. wodna (do 5 MWe),
 2. en. wiatru (do 5 MWe),
 3. en. słoneczna (do 2 MWe),
 4. en. biogazu (do 1 MWe),
 5. en. biomasy (do 5 MWe).

Dopuszcza się realizację projektów, obejmujących dwa lub więcej z wymienionych powyżej typów/rodzajów projektów.

Na moment składania wniosku wymagane jest posiadanie kompletu dokumentów, w tym pozwolenia na budowę. Możliwa jest jednak realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj”. W tym przypadku na moment składania wniosku pozwolenie na budowę nie jest wymagane.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości pozostajemy w gotowości do udzielenia niezbędnych wyjaśnień.