Kredyt na innowacje technologiczne

Z przyjemnością informuję, że ogłoszono kolejny nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie od 20.02.2017 roku do 29.03.2017 roku.

Kto może składać wnioski?
Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego. Dofinansowaniu podlegają wydatki kwalifikowalne przeznaczone na inwestycję technologiczną oraz na zrealizowane przez podmioty zewnętrzne ekspertyzy, studia, koncepcje i projekty związane z inwestycją.  

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

  1. zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),
  2. zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
  3. zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,
  4. zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,
  5. zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,
  6. pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,
  7. wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
6 mln zł

Jeśli planują Państwo inwestycję, jaka potencjalnie wpisuje się w wyżej opisane Poddziałanie zapraszamy do kontaktu. Zapoznamy się z Państwa planami inwestycyjnymi, skonfontujemy projekt z kryteriami oceny wniosków, a w dalszej kolejności rozpoczniemy pracę nad dokumentacją konkursową. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.