Efekt zachęty vs złożenie oferty w aukcji OZE

Wszystkim przedsiębiorcom, planującym inwestycję w OZE pragniemy przekazać kluczową informację odnośnie wpływu złożenia oferty w aukcji OZE na niespełnienie efektu zachęty. Temat efektu zachęty jest stosunkowo złożoną tematyką, jednakże w pigułce przedstawiamy ja Państwu poniżej.

CZYM JEST EFEKT ZACHĘTY?
Jednym z warunków zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, wynikającym wprost z art. 107 ust. 3 TFUE, jest jej konieczność. Wsparcie przyznawane przez państwo członkowskie jest zatem niezbędne do realizacji danego projektu – musi stanowić zachętę do realizacji działań wpisujących się w politykę gospodarczą państwa. W innym bowiem przypadku przyznawane wsparcie finansowe będzie służyło jedynie poprawie ogólnej sytuacji finansowej beneficjenta wsparcia.

Komisja Europejska podkreśla, iż pomoc państwa będzie skutecznie przyczyniać się do osiągania pożądanych  celów w zakresie polityki publicznej tylko wówczas, gdy będzie zapewniać efekt zachęty, czyli gdy będzie skłaniać beneficjentów pomocy do działań, których bez pomocy by się nie podjęli.

KIEDY ZŁAMANY ZOSTAJE EFEKT ZACHĘTY
Efekt zachęty będzie niespełniony wówczas, gdy rozpoczniemy realizację inwestycji przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przykładowo, w swoich wytycznych w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014–2020 Komisja wskazała, że przez termin „rozpoczęcie prac” należy rozumieć „rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów oraz prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i wykonywanie wstępnych studiów wykonalności nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

EFEKT ZACHĘTY A KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW
Spełnienie efektu zachęty w większości konkursów weryfikowane jest na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie. Niespełnienie kryterium skutkuje odrzuceniem projektu z możliwości wnioskowania o wsparcie.

EFEKT ZACHĘTY A ZŁOŻENIE OFERTY W AUKCJI OZE
Zgodnie z interpretacją UOKIK, w sytuacji, gdy wytwórca energii elektrycznej z OZE (inwestor) złożył ofertę w aukcji i oferta ta wygrała, wówczas momentem rozpoczęcia inwestycji jest złożenie oferty. Oferta ta, w przypadku wygrania aukcji, stanowi podjęcie zobowiązania, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna.

Natomiast w przypadku, gdy oferta złożona przez wytwórcę nie wygrała w aukcji, nie powstają zobowiązania do wyprodukowania energii elektrycznej. W takiej sytuacji sam udział wytwórcy w aukcji nie stanowi rozpoczęcia inwestycji i nie będzie miał wpływu na ocenę efektu zachęty przy ewentualnym wystąpieniu o pomoc inwestycyjną.

Źródło: www.ikar.wz.uw.edu.pl; Pismo NFOŚiGW-DRO.50.5.2016 z dnia 28.07.2017 roku