Aktualności

1 września 2016

E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu

Z przyjemnością informuję, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 1) E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu”.

Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko poprzez działania inwestycyjne. Część 1) E-Kumulator – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu dedykowana jest kompleksowemu wsparciu przedsiębiorców przemysłowych, którzy chcą lepiej gospodarować surowcami pierwotnymi oraz zmniejszać szkodliwe emisje do atmosfery. W ramach programu przewidziane jest wsparcie inwestycji z zakresu: zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, ograniczenia emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz ograniczenia lub uniknięcia emisji pyłów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentami działania są Przedsiębiorcy.

 

Jakiego typu projeky mogą uzyskać wsparcie?

 1. Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadząca do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów.
 2. Przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery dla instalacji opisanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania jako obiekty energetycznego spalania.
 3. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.
 4. Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw).

 

UWAGA!

Do wsparcia nie kwalifikują się przedsięwzięcia wykazane w Obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (M.P. z 2013 r. poz.15). http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20130000015

 

Do kiedy można składać wnioski o dofinansowanie?

W terminie od 16.08.2016 r. – 16.12.2016 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Warunki wsparcia

Dofinansowanie w formie pożyczki do 75% kosztów kwalifikowanych:

 • kwota pożyczki: od 1 mln zł do 90 mln zł,
 • oprocentowanie pożyczki:
 • na warunkach rynkowych (pożyczka nie stanowi pomocy publicznej): oprocentowanie na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14, 19.01.2008, str. 6) lub
 • na warunkach preferencyjnych: oprocentowanie WIBOR 3M +50 p.b., nie mniej niż 2% w skali roku,
 • częściowe umorzenie pożyczki: możliwe dla działania w zakresie graniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW,
 • okres finansowania – maksymalnie 15 lat,
 • okres karencji – nie dłuższa niż 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

 

Jeśli posiadają Państwo inwestycje, jaka potencjalnie może kwalifikować się do wyżej przedstawionego działania i chcielibyście ją omówić pod kątem wytycznych Programowych – serdecznie zapraszam do kontaktu z biurem METROPOLIS.

Źródło: http://nfosigw.gov.pl