Dotacje dla zwiększania konkurencyjności MŚP województwa łódzkiego

Informujemy, iż Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Nabór wniosków i ich ocena prowadzone będą w podziale na rundy. Terminy naborów w ramach poszczególnych rund:

 • I runda: 27 kwietnia - 31 maja 2018 r.
 • II runda: 1 czerwca - 28 czerwca 2018 r.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

Konkurs skierowany jest do następujących typów beneficjentów:

 • przedsiębiorstwa;
 • konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorstwa.

Liderem konsorcjum przemysłowego musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

NA CO MOŻNA POZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

 • przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;
 • przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

FINANSE

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:
Badania przemysłowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 75%;
 • duże przedsiębiorstwa: 65%.

Eksperymentalne prace rozwojowe:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 50%;
 • duże przedsiębiorstwa: 40%.

Prace przedwdrożeniowe: 50%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.

Maksymalna wartość projektu ogółem – nie została określona.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych – 25 000 000 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych – nie została określona.

 

Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z biurem METROPOLIS.