Bony na innowacje

Od dnia 06 czerwca 2017 do 08 lutego 2018 r. prowadzony jest kolejny już nabór wniosków o dofinansowanie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”.

 

Konkurs podzielony jest na etapy, kolejne będą prowadzone w następujących terminach:

  • III etap – od 10 października do 10 grudnia 2017 roku;
  • IV etap – od 11 grudnia 2017 r. do 8 lutego 2018 roku.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy:

  • usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
  • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła powyższej usłudze (do 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu).

Wykonawcą usługi, o której mowa powyżej mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B.

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów:

  • zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi: 6 323 256,00 zł
  • zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi: 58 676 744,00 zł

 

 

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 60 000,00 zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 400 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  • 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Źródło: https://poir.parp.gov.pl