Kompleksowa realizacja usług w zakresie ochrony środowiska

 • dotacje na biogazownie
 • dotacje na biomasę
 • pożyczki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW dla OZE
 • LIFE+, System Zielonych Inwestycji (GIS)
 • kredyty dla kolektorów słonecznych
 • programy wsparcia OZE i wysokosprawnej kogeneracji
 • preferencyjne kredyty
 • raporty OOŚ
 • pozwolenia zintegrowane
 • operaty wodno-prawne
 • operaty ochrony powietrza
 • audyty energetyczne

Zleć opracowanie profesjonalnej dokumentacji środowiskowej. Pozyskaj z nami wsparcie dla Twojej pro-ekologicznej inwestycji

Pozwolenia zintegrowane

Pozwolenie zintegrowane to swego rodzaju licencja / koncesja, określająca warunki prowadzenia / eksploatowania instalacji, której funkcjonowanie z uwagi na rodzaj i skalę prowadzonej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Pozwolenie zintegrowane to nowoczesny instrument formalno-prawny, wprowadzony do stosowania w krajach Unii Europejskiej przez Dyrektywę Rady 96/61/WE z 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczenia zanieczyszczeń – zwaną potocznie Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), która przetransponowana została do prawa polskiego ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) zwaną POŚ.

Pozwolenie zintegrowane zastępuje następujące decyzje / pozwolenia:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (łącznie z określeniem warunków poboru wody),
 • na wytwarzanie odpadów (wraz z zezwoleniami na odzysk, unieszkodliwianie, transport i gromadzenie odpadów),
 • na emisję hałasu,
 • na emisję pola elektromagnetycznego.

Kto musi uzyskać pozwolenie zintegrowane?

Do uzyskania pozwolenia zintegrowanego zobowiązane są instytucje prowadzące instalacje, wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055). W/w rozporządzenie zawiera dokładny wykaz instalacji charakteryzujący skalę i rodzaj działalności. Są to różnego rodzaju instalacje z następujących gałęzi gospodarki:

 • w przemyśle energetycznym do spalania paliw, o mocy nominalnej ponad 50 MWt,
 • w hutnictwie i przemyśle metalurgicznym,
 • w przemyśle mineralnym,
 • w przemyśle chemicznym,
 • w gospodarce odpadami,
 • innych specyficznych gałęzi np. chów i ubój zwierząt, przetwórstwo rolno-spożywcze, garbarstwo, przemysł papierniczy itd.

Kto wydaje pozwolenia zintegrowane?

Organem wydającym pozwolenia zintegrowane jest właściwy miejscowo:

 • wojewoda – dla instalacji, która objęta jest Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573),
 • starosta – w pozostałych przypadkach.

Terminy uzyskania pozwoleń zintegrowanych:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 września 2003 r. w sprawie późniejszych terminów do uzyskania pozwolenia zintegrowanego (Dz. U. Nr 177, poz. 1776) nakłada na przedsiębiorców terminy, które obowiązują do uzyskania pozwoleń zintegrowanych. Są to następujące terminy:

 • 30 kwietnia 2004 r. dla istniejących instalacji, dla których pozwolenie na budowę uzyskano przed 1 października 2001 r. i pozwolenie na użytkowanie po 30 października 2000 r. ale przed 30 czerwca 2003 r.
 • od dnia 31 grudnia 2004 r. do 30 kwietnia 2007 r. (konkretne terminy zostały określone w Rozporządzeniu dla każdego rodzaju instalacji), dla istniejących instalacji, dla których pozwolenie na budowę uzyskano przed dniem 1 października 2001 r. i pozwolenie na użytkowanie przed 31 października 2000 r.
 • przed rozpoczęciem użytkowania dla:
 • nowych instalacji
 • instalacji, których użytkowanie rozpoczęto po 30 czerwca 2003 r.
 • instalacji, w których przeprowadzono tzw. istotne zmiany, tj. zmiany, w wyniku których zwiększyło się oddziaływanie na środowisko.

Jakie warunki należy spełnić aby uzyskać pozwolenie zintegrowane?

 • dostosować się do wymagań najlepszych dostępnych technik BAT (Best Available Techniques), które okreslone są w dokumentach referencyjnych BREFs (BAT Reference Notes) opracowanymi przez Europejskie Biuro IPPC w Sewilli dla gałęzi przemysłu objetych pozwoleniem zintegrowanym,
 • optymalizować działania w celu zapewnienia wysokiego stopnia ochrony środowiska jako całości,
 • unikać ochrony jednego komponentu środowiska kosztem zwiększenia zanieczyszczenia drugiego,
 • zapobiegać lub (jeśli nie jest to możliwe) skutecznie ograniczać wprowadzanie do środowiska substancji lub energii (art. 137 POŚ),
 • nie przekraczać standardów emisyjnych (art. 141 POŚ),
 • nie pogarszać stanu środowiska w znacznych rozmiarach i nie powodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi (art. 144 POŚ),
 • zapewnić, że emisja w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie będzie większa niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania (art. 188 POŚ),
 • spełnić wymagania BAT, zwłaszcza w dotrzymaniu granicznych wielkości emisyjnych, ustalonych w odniesieniu do wymagań BAT (art. 204 POŚ).

Nasi specjaliści ds. ochrony środowiska dokonają kompleksowej analizy przedsiębiorstwa oraz porównają istniejęce instalacje z wymogami najlepszych dostępnych technik BAT, zgodnie z dokumentami referencyjnymi opracowanymi dla wszystkich gałęzi przemysłu objętych dyrektywą IPPC. Odpowiednio przygotowany projekt wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia zintegrowanego zawierający wszelkie niezbędne informacje wymagane przez POŚ złożymy w odpowiednim organie kompetentnym do wydania pozwolenia w zależności od rodzaju posiadanej przez Państwa instalacji.


Ekspert

Wojciech Nawrocki

Członek Zarządu

wojciech.nawrocki@metropolisdg.pl


Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Dowiedz się, czy Twoja inwestycja ma szansę na pozyskanie dofinansowania
Nie zwlekaj! Rozpocznij prace nad wnioskiem o dofinansowanie już teraz

Jak możesz
się z nami
skontaktować?
Wyślij e-mail
na adres:
info@metropolisdg.pl
Zadzwoń
pod numer:
+48 61 820 54 44
Zobacz nasze referencje

Zaufali nam