Aktualne konkursy

 • WRPO 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis
 • WRPO 1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa
 • EOG PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
 • BOCIAN, preferencyjna pożyczka na OZE, Rozproszone, odnawialne źródła energii
 • Niskoemisyjna gospodarka, pożyczka NFOŚiGW, Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki

Licznik pozyskanych dotacji

W ramach perspektywy finansowej
na lata 2007-2013 pozyskaliśmy:

9
3
7
2
9
7
9
2
0
PLN

Aktualne konkursy

Demontaż pojazdów, pożyczka NFOŚiGW

Demontaż pojazdów, pożyczka NFOŚiGW

Preferencyjnie oprocentowana pożyczka z NFOŚiGW
Program priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami”
Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Termin naboru:

od 02 marca 2015 r. do 30 listopada 2015 r. lub do wyczerpania środków – nabór ciągły

Dla kogo? (rodzaj Wnioskodawcy):

Przedsiębiorstwa prowadzące stacje demontażu pojazdów

Na co? (typy projektów):

Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:

 • zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Koszty kwalifikowane:
 1. Nabycie nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 2. Przygotowanie przedsięwzięcia do wysokości nieprzekraczającej 5% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.
 3. Roboty budowlano-montażowe oraz demontażowe i rozbiórkowe (w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia efektu ekologicznego).
 4. Dostawy lub zakup niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających odpowiednie normy urządzeń i inwentarzowego wyposażenia technologicznego, będących środkami trwałymi.
  W przypadku używanych urządzeń i wyposażenia technologicznego:
  - nie mogą być one starsze niż 5 lat licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji,
  - cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.
 5. Montaż urządzeń, wyposażenia, sprzętu i aparatury.
 6. Rozruch urządzeń i instalacji wraz z materiałami eksploatacyjnymi do jego przeprowadzenia.
 7. Instalacje wewnętrzne, przyłącza do sieci zewnętrznych, instalacje oświetleniowe oraz kanalizacje deszczowe dla obiektów budowlanych.
 8. Elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane.
 9. Drogi i place technologiczne. Koszty z tego tytułu kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 10. Oprogramowanie użytkowe do obsługi firm zajmujących się zbieraniem i demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.
 11. Koszty szkoleń pracowników związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia.
 12. Koszty informacji i promocji.

Uwaga!!!

 • Koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej równowartości iloczynu kwoty 2 500 zł i minimalnej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji, którą będzie 28 przyjmowana rocznie do stacji demontażu pojazdów celem demontażu po realizacji przedsięwzięcia.
Warunki wsparcia:
 • maksymalny pułap pożyczki – 75% kosztów kwalifikowanych,
 • stałe oprocentowanie pożyczki na poziomie 1% w skali roku,
 • okres kredytowania – maksymalnie 10 lat, od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,
 • okres karencji – liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, maksymalnie 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • umorzenie maksymalnie do 25% kwoty wypłaconej pożyczki lecz nie więcej niż 1 mln PLN, o ile spłacone zostanie co najmniej 50% wypłaconej pożyczki z oprocentowaniem oraz został osiągnięty zakładany we wniosku efekt rzeczowy i ekologiczny.
Inne istotne informacje:
 • w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o częściowe umorzenie, umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki,
 • możliwość sfinansowania pożyczką zakupu urządzeń i maszyn jest uzależniona od ilości demontowanych pojazdów w roku poprzedzającym złożenie wniosku (prosimy o kontakt w celu przesłania Państwu tabeli ze sprzętem),
 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, o ile jest wymagana,
 • ocena wniosków nastąpi zgodnie z kolejnością ich złożenia.

Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś zlecić nam pozyskanie dofinansowania w ramach tego konkursu, skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem wskazanym poniżej.


Ekspert

Wojciech Nawrocki

Członek Zarządu

wojciech.nawrocki@metropolisdg.pl


Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Dowiedz się, czy Twoja inwestycja ma szansę na pozyskanie dofinansowania
Nie zwlekaj! Rozpocznij prace nad wnioskiem o dofinansowanie już teraz

Jak możesz
się z nami
skontaktować?
Wyślij e-mail
na adres:
info@metropolisdg.pl
Zadzwoń
pod numer:
+48 61 820 54 44
Zobacz nasze referencje

Zaufali nam