Aktualne konkursy

 • WRPO 1.2. Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis
 • WRPO 1.4. Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat II Infrastruktura badawczo-rozwojowa
 • EOG PL 04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii
 • BOCIAN, preferencyjna pożyczka na OZE, Rozproszone, odnawialne źródła energii
 • Niskoemisyjna gospodarka, pożyczka NFOŚiGW, Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
Demontaż pojazdów, pożyczka NFOŚiGW
Demontaż pojazdów, pożyczka NFOŚiGW

Preferencyjnie oprocentowana pożyczka z NFOŚiGW
Program priorytetowy „Racjonalna gospodarka odpadami”
Część 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów

Termin naboru:

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 01.01.2014 r. do 30.06.2020 r.

Dla kogo? (rodzaj Wnioskodawcy):

Przedsiębiorstwa prowadzące stacje demontażu pojazdów

Na co? (typy projektów):

Rozbudowa lub modernizacja stacji demontażu pojazdów, w tym:

 • zakup maszyn i urządzeń związanych funkcjonalnie z procesem demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,
 • zakup środków do transportu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub odpadów wytworzonych w procesie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.
Koszty kwalifikowane:
 1. Koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.
 2. Koszty z tytułu nabycia nieruchomości gruntowych, budynków i budowli niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 3. Koszty z tytułu budowy dróg i placów technologicznych kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.
 4. W przypadku dostawy lub zakupu niezbędnych dla osiągnięcia efektu ekologicznego oraz spełniających odpowiednie normy używanych urządzeń i wyposażenia technologicznego, będących środkami trwałymi:

  a)      nie mogą być one starsze niż pięć lat, licząc pełne lata kalendarzowe od roku produkcji,
  b)      cena nie może przekraczać wartości rynkowej, jak też ceny nowych urządzeń lub wyposażenia o zbliżonych parametrach i funkcjonalnościach, co potwierdzać winna przedstawiona wycena rzeczoznawcy.
   
 5. Dodatkowo kwalifikuje się koszty:
  a)      elementy ogrodzeń i zieleni, chroniące obiekty budowlane,
  b)      oprogramowanie użytkowe do obsługi firm zajmujących się zbieraniem i demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
  c)      koszty szkoleń pracowników związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia.
   
 6. Nie kwalifikuje się:
  a)      kosztów patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,
  b)      kosztów nabycia nieruchomości, na której zlokalizowana jest stacja demontażu pojazdów, której rozbudowa jest przedmiotem dofinansowania,
  c)      kosztów zarządzania przedsięwzięciem.

Uwaga!

 • Koszty kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej równowartości iloczynu kwoty 2 500 zł i minimalnej liczby pojazdów wycofanych z eksploatacji, którą będzie przyjmowana rocznie do stacji demontażu pojazdów celem demontażu po realizacji przedsięwzięcia.
Warunki wsparcia:
 • maksymalny pułap pożyczki – 75% kosztów kwalifikowanych,
 • stałe oprocentowanie pożyczki na poziomie 1% w skali roku,
 • okres kredytowania – maksymalnie 10 lat, od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki,
 • okres karencji – liczony od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki, maksymalnie 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia,
 • umorzenie maksymalnie do 25% kwoty wypłaconej pożyczki lecz nie więcej niż 1 mln PLN, o ile spłacone zostanie co najmniej 50% wypłaconej pożyczki z oprocentowaniem oraz został osiągnięty zakładany we wniosku efekt rzeczowy i ekologiczny, a także wymagane ustawowo poziomy odzysku i recyklingu.
Inne istotne informacje:
 • w przypadku uwzględnienia wniosku beneficjenta o częściowe umorzenie, umorzeniu podlega spłata ostatnich rat kapitałowych pożyczki,
 • możliwość sfinansowania pożyczką zakupu urządzeń i maszyn jest uzależniona od ilości demontowanych pojazdów w roku poprzedzającym złożenie wniosku,
 • pierwsza wypłata może nastąpić nie wcześniej niż po uzyskaniu przez Beneficjenta ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę, o ile jest wymagana,
 • ocena wniosków nastąpi zgodnie z kolejnością ich złożenia.

Jeśli masz jakieś pytania lub chciałbyś zlecić nam pozyskanie dofinansowania w ramach tego konkursu, skontaktuj się bezpośrednio z naszym ekspertem wskazanym poniżej.


Ekspert

Paulina Szypa

Doradca ds. Finansowania Inwestycji

paulina.szypa@metropolisdg.pl


Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia

Dowiedz się, czy Twoja inwestycja ma szansę na pozyskanie dofinansowania
Nie zwlekaj! Rozpocznij prace nad wnioskiem o dofinansowanie już teraz

Jak możesz
się z nami
skontaktować?
Wyślij e-mail
na adres:
info@metropolisdg.pl
Zadzwoń
pod numer:
+48 61 820 54 44
Zobacz nasze referencje

Zaufali nam